ზოგადი ინფორმაცია და შედარება; კვლევის ანგარიშები

 

 PISA-ს ტესტს წერენ 15 წლის ასაკში.

  1. მოცემულია Unicef- ის მიერ გამოქვეყნებული შედეგების ანალიზი მოკლედ. გვ. 19 ზე;  მოცემულია PISA-ს შედეგები და შეფასების დონეები. თავად ანგარიშები მოცემულია მეორე ბმულზე.  
  2. მეორე ბმულზე იხილეთ ყველა ანგარიში ერთად;  ანგარიშებში მოცემულია დავალების ნიმუშები ( ქართულად ნათარგმნში კოგნიტური სფეროები მითითებული არ არის)
  3. 2009- წლის ანაგრიშში, გვ 9-ზე მოკლედ და კარგად არის აღწერილი კვლევის შედეგები და ინდიკატორები. რას აფასებენ და როგორ.
იხილეთ UNICEF-ის მოკლე მიმოხილვა PISA - 2009, 2015, 2018 კვლევის ანგარიშები PISA 2009 წლის კვლევის ანგარიში

იხილეთ, 2018 წლის ნაეკის სახელმწიფო შეფასება მათემატიკაში.

გვ 29-30 -ზე მოცემულია როგორ ფასდება ცოდნა, იგივე არის აღწერილი ტიმსის ანგარიშებში. ფასდება, როგორც შინაარსობრივი სფერო, ასევე კოგნიტური.

გვ 52-53-ზე მოცემულია მიღწევის საფეხურების აღწერა და მოსწავლეების მიიღწევის დონეები.

შემდეგ მოცემულია ტიპური დავალებები

ნაეკის კვლევის ანგარიშის ქვემოთ, მოცემულია TIMSS-ის 2011 კვლევის ანგარიში, სადაც  მოკლედ აღწერილია ტესტის სტრუქტურა და შინაარსი, განმარტებულია, კოგნიტური და შინაარსობრივი სფეროები, რასაც ყველა საერთაშორისო შემფასებელი აქცევს ყურადღებას,  ასევე მოცემულია პოცენტული განაწილება საკითხების მიმართულებებიდან ( გვ. 18-19).

 

NAEC - სახელმწიფო შეფასება 2018 TIMSS - 2011

იხილეთ, ტესტების ნიმუშები, პასუხები, ასევე  შედეგების პოცენტული ანალიზი

 

იხილეთ, 2012 წელს  PISA -ს ტესტიირებაზე მისული ტესტები/ნიმუშები,

 1. პირველ ბმულზე იხილეთ ნათარგმნი ნიმუშები, ნათარგმნია მხოლოდ რამდენიმე

2. მეორე ბმულზე იხილეთ ბროშურა, ინგლისურ ენაზე პასუხებით

ნათარგმნი ნიმუშები ნიმუშები ინგლისურ ენაზე პასუხებით

მოცემულ ვებგვერდზე ნახავთ სხვადასხვა წლების ტესტებს.

ტესტები დაკლასტერებულია ორ ჯგუფად. თავდაპირველად მოცემულია მხოლოდ ტესტები. შემდეგ მოცემულია ტესტები პასუხებით , რომელსაც თან ახლავს ანალიზი თითოეული დავალების მიხედვით.  ქვეყნები აანალიზებენ რომელი დავალება და კონკრეტულად რა უჭირთ მოსწავლეებს, რაზეც მიდის შემდგომი 3-9 წლიანი მუშაობა, რათა აღმოიფხვრას პრობლემა.

ნიმუშები, ანალიზით

მოცემულ გვერდზე ნახავთ მეცნიერების დავალებებს

საინტერესოა ისევ დავალებების აღწერა

თითოეულ დავალებაზე მინიშნებულია როგორც შინაარსობრივი სფერო, ასევე კოგნიტური დონე  და სირთულის დონე.

ნიმუშები, ანალიზით

მოცემულ ნაწილში, იხილავთ TIMSS- ის ოფიციალურ დავალებების კრებულს. რომელიც არაკომერციულია

TIMSS-ის შეფასება

TIMSS – 2011- 2015 წლის დავალებებისგან შექმნილი კრებული პასუხებით.

კრებული არ არის კომერციული მიზნებისთვის განკუთვნილი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც დამხმარე მასალა.

კრებულის გამოქვეყნების მიზანი საქართველოს სკოლებში მათემატიკური  წიგნიერების პოპულარიზაციაა. კრებული მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს უკეთ გააცნობს საერთაშორისო სტანდარტებით შექმნილი ტექსტური დავალებების ფორმატსა და შინაარსს; საშუალებას მისცემს, ივარჯიშონ მათ გამოყენებაში, გადაამოწმონ და გაიღრმავონ ცოდნა.

პ.ს. 86- გვერდიდან იწყება მე- 8 კლასის დავალებები

TIMSS დავალებების კრებული პასუხებით

ბმულზე იხილავთ იგივე მე- 8 კლასის დავალებებს, განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ თითოეული დავალებისთვის განსაზღვრულია როგორც შინაარსობრივი სფერო ასევე კოგნიტური.

მოცემულია მხოლოდ რამდენიმე დავალება ნიმუშად

TIMSS - მე- 8 კლასი, კოგნიტური და შინაარსობრივი სფერო

IB -ს ნიმუშები

IB – შეფასების, ნიმუშები

იხილეთ ვებ-გვერდი, სადაც დაორგანიზებულია IB -ს დავალებები შეფასებით

Revision Village

მოცემული დავალებების უდიდესი ნაწილი არარელევანტურია ჩვენი სისტემისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ ვასწავლით სკოლაში წარმოებულს, ინტეგრალს და ა.შ.

დავალებები შერჩეულია ისეთი პრინციპით როგორც PISA ან TIMSS, შინაარობრივ სფეროს ფარავენ და კოგნიტურ სფეროს ( ამოწმებენ ცოდნას, გამოყენებას მსჯელობას) 

Markscheme – შეფასების დოკუმენტში, მესამე გვერდზე  ახსნილია ქულებს რა პრინციპით ანიჭებენ, 1 ქულა მეთოდის სწორად შერჩევისთვის, 1 ქულა ზუსტი გამოთვლებისთვის და ა.შ.

 

ყურადსაღებია ის, რომ ნაკლებად არის არჩევითპაასუხიანი დავალებები. არჩევითპასუხიან დავალებებს თავისი ძლიერი მხარე აქვს, როცა მასიურად აფასებს მილიონობით ბავშვს ამარტივებს ორგანიზებას.

 

2019 წლის ტესტის ნიმუში 2019 წლის Markscheme - შეფასება სხვადასხვა წლის და დონის ტესტების ბანკი

მოცემულ ბმულზე იხილავთ სხვადასხვა საგნის და დონის ტესტებს და მასალებს

IB მასალა