სასკოლო მასალა

მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში. თითოეული კლასისთვის იხილავთ:
  •  კლასის კურიკულუმის  მოკლე ფორმას;
  •  კლასის კურიკულუმის ნიმუშს,  თემატურ მატრიცებს და კომპლექსურ დავალებს.
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომელებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
  • პერიოდულად დაემატება ტესტები, განახლებული დავალებები და რესურსები

                                                        MathLab & STEAM
· თითოეულ კლასში იხილავთ კომპლექსურ დავალებებს, STEAM დავალებებს

· ვიდეო გაკვეთილებში უმეტესად ნაჩვენებია მათემატიკის კავშირი სხვადასხვა დისციპლინებთან, რომელიც ეხმარება STEAM სწავლებას. სიმულაციები დაგეხმარებათ ვიზუალური წარმოდგენების შექმნაში.

· კურიკულუმის (სასკოლო სასწავლო გეგმის) მოკლე ფორმა დაგეხმარებათ ინტეგრირებული დავალებების დაორგანიზებაში.

· STEAM სწავლების დროს, ერთიანდება მინიმუმ ორი დისციპლინა, აქცენტი მეტად გაკეთებულია მათემატიკაზე, ამიტომაც ჰქვია დავალების ბარათს: MathLab & STEAM


 

იხილეთ დამხმარე რესურსები, რომელიც გამოგადგებათ  V კლასიდან XII კლასის ჩათვლით. ელექტროული წიგნი მოიცავს:

თეორიული ნაწილის ახსნას; კომპლექსურ დავალებებს თითოეული თემისთვის; კომპიუტერულ სიმულაციებს; სავარჯიშოებს;

რესურსში ინტეგრირებულია სხვა დამხმარე მასალებიც (iSkola; ტელესკოლა; Geogebra);

რესურსი შექმნილია უნარების სააგენტოს შეკვეთით, არის ღია. შეგიძლიათ ჩამოტვირთვა და გამოყენება კლასში. 

პირველი კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეორე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მესამე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეოთხე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეხუთე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეექვსე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეშვიდე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მერვე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეცხრე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეათე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეთერთმეტე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეთორმეტე კლასი

იხილეთ ვრცლად

შეფასების ინსტრუმენტები

იხილეთ ვრცლად

პროფესიული რჩევები მასწავლებლებს

იხილეთ ვრცლად

სკოლამდელი    განათლება

იხილეთ ვრცლად