იცით თუ არა,

ავრომობილის საინფორმაციულ პანელზე  ავტომობილის მოძრაობის დროს უამრავი სხვადასხვა ინფორმაციაა . 

როგორ ფიქრობ, საიდან მოდის და როგორ მუშავდება ეს ინფორმაცია და რისთვის არის მნიშვნელოვანი?

სპიდომეტრი

მაგალითად სპიდომეტრი გვიჩვენებს ავტომობილის განვითარებულ სიჩქარეს. დასაფიქრებელია, როგორ ფიქსირდება მოძრაობის მახასიათებელი სიდიდეები, როგორ გადამუშავდება და როგორ აისახება ეს ინფორმაცია ეკრანზე?

საკვლევი კითხვა:

 • როგორ არის შესაძლებელი სპიდომეტრის შექმნა, რომელზეც  წარმოჩენილი იქნება ფიზიკურ სიდიდეებს შორის კავშირი? 
 • შექნმა სპიდომეტრი ველოსიპედისათვის, სკეიტისათვის ან ურიკისათვის. რომელიც დააფიქრსირებდა განვითარებულ სიჩქარეს და გავლილ მანძილს .
 • შექმნილი ხელსაწყოთი დააკვირდე მექანიკური მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს.
 • ისაუბრო სპიდომეტრის მნიშნელობაზე, ასევე სკოლაში მიღებული ცოდნის მნიშვნელობაზე სპიდომეტრის აგების დროს.
 • რომელი სიდიდეების გათვალისწინება დაგჭირდება მოწყობილობების შესაქმნელად?
 • როგორ დაუკავშიროთ ველოსიპედის ბორბალის ერთი სრული ბრუნის დროს განვლილი მანძილი- მოძრაობის დროს განვლილ მანძილს.
 • როგორ განვსაზღვროთ  ბორბლის ერთი სრული ბრუნის დროს განვლილი მანძილი?
 • როგორ განვსაზღვროთ და ყველაზე მოსახერხებელი ფორმით როგორ წარმოვადგინოთ გავლილი მანძილის დამოკიდებულება დროზე?
 • არსებული მონაცემებით როგორ გამოვთვალო ველოსიპედის მყისი სიჩქარე, საშუალო სიჩქარე.
 • რომელი სიდიდეების კვლევაში დაგვეხმარება არსებული ხელსაწყო?
 • შექნმა სპიდომეტრი ველოსიპედისათვის, სკეიტისათვის ან ურიკისათვის. რომელიც დააფიქრსირებდა განვითარებულ სიჩქარეს და გავლილ მანძილს .
 • შექმნილი ხელსაწყოთი დააკვირდე მექანიკური მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს.
 • ისაუბრო სპიდომეტრის მნიშნელობაზე, ასევე სკოლაში მიღებული ცოდნის მნიშვნელობაზე სპიდომეტრის აგების დროს.
 • რომელი სიდიდეების გათვალისწინება დაგჭირდება მოწყობილობების შესაქმნელად?
 • როგორ დაუკავშიროთ ველოსიპედის ბორბალის ერთი სრული ბრუნის დროს განვლილი მანძილი- მოძრაობის დროს განვლილ მანძილს.
 • როგორ განვსაზღვროთ  ბორბლის ერთი სრული ბრუნის დროს განვლილი მანძილი?
 • როგორ განვსაზღვროთ და ყველაზე მოსახერხებელი ფორმით როგორ წარმოვადგინოთ გავლილი მანძილის დამოკიდებულება დროზე?
 • არსებული მონაცემებით როგორ გამოვთვალო ველოსიპედის მყისი სიჩქარე, საშუალო სიჩქარე.
 • რომელი სიდიდეების კვლევაში დაგვეხმარება არსებული ხელსაწყო?

საგანი ფიზიკა/საკითხები:

 • თანაბარი მოძრაობა;
 • აჩქარებული მოძრაობა;
 • მრუდწირული მოძრაობა.

საგანი მათემატიკა/საკითხები:

 • წრეწირი.
 • წრეწირის სიგრძეწე

წინარე ცოდნა საგანი კომპიუტერული ტექნოლოგიებია:

 • ალგორითმი და ალგორითმის შემუშავება;
 • პროგრამული ენა;
 • პროგრამის ქცევის პროგნოზირება

სტანდარტიდან შედეგები:

(ფიზ.საბ. 1, 2, 3, 6); მათ

დამატებითი რეკომენდაციები:

 1. პროგრამული კოდის ელემენტების შესწავლა მიკროკონტროლერ arduinos  მუშაობის პრინციპის შესწავლ

სამიზნე ცნება/მკვიდრი წარმოდგენა/ შეფასების კრიტერიუმი:

სამიზნე ცნება: ფიზიკური პროცესი

მკვიდრი წარმოდგენა ფიზიკური მოვლენების მიმდინარეობის აღსაწერად, მეცნიერები ამ მოვლენების შესაბამის ფიზიკურ პროცესებს იკვლევენ. თითოეული პროცესი  ხასიათდება ფიზიკური სიდიდეებით, რომელთა ურთიერთდაკავშირებითაც შესაძლებელია ამ პროცესის აღწერა.  

რესურსები

გარე განათების სისტემა           ელ. კომპონენტები

დასახელება

საზომი ერთეული

რაოდენობა

1.

მიკროკონტროლერი (arduino) AR004   UNO R3 BIG CHIP

ცალი

 1

2.

გერკონი 462 A REED SWITCH KA-02 10W 200V 0.5A

ცალი

2

3.

ციფრული ინდიკატორი თხევადკრისტალური ეკრანი LCD   RC1602A             80.0X36.0MM

ცალი

1

4.

.სამონტაჟო შემაერთებლები –SH97 40PCS DUPONT WIRE 20CM F

 

ცალი

1

5.

სამონტაჟო შემაერთებლები –SH98 40PCS DUPONT WIRE 20CM M

 

ცალი

1

6.

სამონტაჟო შემაერთებლები –SH99 0PCS DUPONT WIRE 20CM M

 

ცალი

1

7.

შუქდიოდი 626 LD05-Y   HU-B      7000.MCD

 

ცალი

5

8.

მაგნიტი  პატარა

 

ცალი

2

9.

ელემენტის ბუდე 112 BATT SOCKET 4 X AA 2+2

 

ცალი

1

10. ელემენტის ბუდე 1013  BATT SOCKET 9V WITH PLUG

 

ცალი

1

11.

რეზისტორი R02 0.2V 220 R 0

 

ცალი

1

12.

შტეკერი 320 C DC 5.5 X 2.1MM SOCKET CABLE

ცალი

1

13.

სამონტაჟო კაბელი 1მ (7003)

მეტრი

5

ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე  იხილეთ საინტერესო  რესურსები

 რეკომენდაციები მასწავლებლებს

საგანი ფიზიკა:                     

თემა: მუდმივი დენის კანონები

შესასწავლი საკითხები:

ელექტრული დენი სხვადასხვა გარემოში. ნახევარგამტარები ფოტორეზისტორი ტრანზისტორი

საკითხები წინარე ცოდნიდან:

ელექტრული დენი,ომის კანონი წრედის უბნისათვის; გამტარების მიმდევრობით და პარალელურად  შეერთება; დენის მუშაობა და სიმძლავრე;

საგანი ქიმია:

თემა: ატომის აღნაგობა

შესასწავლი საკითხები

საკითხთა მინიმუმი: ზოგადი ცნობები ატომის აღნაგობის შესახებ; ატომის ბირთვი; ელექტრონული გარსის აღნაგობა; ელექტრონების განაწილება ენერგეტიკულ დონეებზე და ქვედონეებზე; ატომთა ელექტრონული გარსის გამოსახვის ხერხები; პერიოდულობის კანონი და პერიოდული სისტემა ატომის აღნაგობის თვალთახედვით

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო გაკვეთილები

 1. რა არის არდუინო, როგორ მუშაობს კომპიუტერი?  

 

2. შესავალი პროგრამირებაში, არდუინოს დაპროგრამება ( C ++)

3. BreadBoard მუშაობის პრინციპი

4. LED ნათურის მართვა, არდუინოს მეშვეობით

5. ძრავის მართვა  ARDUINO-ს მეშვეობით

 

6. მანძილის სენსორი

https://youtu.be/MbeCzRY1mZ4

 

7.  ძრავის მართვა

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.