მიწისძვრის შედეგების ანალიზი

მოკლე აღწერა:  STEAM დავალება 
 
 როგორ არის შესაძლებელი მიწისძვრის შედეგების ანალიზი და წარმოდგენა ?
რის საფუძველზე შეიძლება ვივარაუდოთ, სად უფრო მოსალოდნელია იყოს მიწისძვრა?
რამდენად ხშირია მიწისძვრები საქართველოში?

იმისათვის, რომ პასუხი გავცეთ ზემოთმოცემულ კითხვებს გაეცანით დავალებას, დავალების შესრულებაში დაგეხმარებთ შემდეგი ვიდეო ინსტრუქციები:

დამატებითი რესურსები