მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სწავლების პროცესში . განხილული იქნება ისეთი თემები როგორიცაა:
  • კლასის მართვა
  • განმავთარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება
  • სოლო ტაქსონომია
  • ახალი სკოლის მოდელი ( იხილავთ ვიდეოგაიდებს)
  • კომპლექსური დავალებები ( იხილავთ ვიდეო გაიდებს)
  • პრობლემაზე და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებa
  • STEM -სწავლება
  • კურიკულუმის დაგეგმვა/ცვლილების თეორია
  • და სხვა

 

მათემატიკა

წასაკითხი მასალა

მათემატიკა

ვიდეო გზამკვლევები მასწავლებლებისთვის

წიგნების საქაღალდე