ფიზიკა  IX კლასი- ონლაინ სახელმძრვანელო

მოცემულ მისამართზე გაეცნობით CK12-ის მიერ შექმნილ დამხმარე რესურსებს,  ელექტრონულ  სახელმძღვანელოს, დალაგებულს ქართული პროგრამის შესაბამისად მე- 9 კლასისთვის. 
თითოეული სასწავლო ერთეული მოიცავს პარაგრაფებს, ახსნას და დავალებებს 
ონლაინ სახელმძღვანელო

ქიმია  IX კლასი- ონლაინ სახელმძრვანელო

მოცემულ მისამართზე გაეცნობით CK12-ის მიერ შექმნილ დამხმარე რესურსებს,  ელექტრონულ  სახელმძღვანელოს, დალაგებულს ქართული პროგრამის შესაბამისად მე- 9 კლასისთვის. 
თითოეული სასწავლო ერთეული მოიცავს პარაგრაფებს, ახსნას და დავალებებს 
ონლაინ სახელმძღვანელო

ბიოლოგია  IX კლასი- ონლაინ სახელმძრვანელო

მოცემულ მისამართზე გაეცნობით CK12-ის მიერ შექმნილ დამხმარე რესურსებს,  ელექტრონულ  სახელმძღვანელოს, დალაგებულს ქართული პროგრამის შესაბამისად მე- 9 კლასისთვის. 
თითოეული სასწავლო ერთეული მოიცავს პარაგრაფებს, ახსნას და დავალებებს 
ონლაინ სახელმძღვანელო