ვიდეოინსტრუქცია როგორ შევქნმათ ჩვენი ანგარიში GeoGebra.org-ზე და როგორ გადმოვიწეროთ GeoGebra classic 5 .
 
ტრენინგზე დასწრებამდე სასურველია ჩამოტვირთოთ პროგრამა
იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია, დაინსტალირებისთვის

პირველი შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. პროგრამა GeoGebra classic 5  ინტერფეისი(სათაურის ზოლი, არეების გადანაცვლება, მენიუს ზოლი, სწრაფი წვდომის ღილაკები, კონტექსტური მენიუ, სამუშაო არეები და მათი შეცვლა(ფონის ფერი,ბადის სტილი, განლაგება)
 2. წერტილის მდებარეობა სიბრტყეში და სივრცეში; ალგებრულ ფანჯარაში ობიექტები აღწერა; 
 3. მრავალკუთედი, წესიერი მრავალკუთხედი; სრიალას გამოყენების ხერხები.
 4. Geogebra classroom-ში გამზადებული დავალება. ინტერაქტიული გაკვეთილის მოდელის გათამაშება.( სამკუთხედის უტოლობა, სამკუთედის აგება მოცემული სიგრძის გვერდებით)
სემინარზე დასწრების ბმული

იხილეთ ვიდეო ჩანაწერი

მე-2 შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1.  GeoGebra classic 5 . სამუშაო არის გამზადება და პარამეტრების შენახვა.
 2. სივრცული ფიგურების აგება შლილებით: კუბი, მართკუთხა პარალელებიპედი, პირამიდა, ცილინდრი, კონუსი და ბირთვის აგება.
 3. GeoGebra classic 5-ში შექმნილი რესურსის გადატანა – ატვირთვა ჩვენ პროფაილში.
სემინარზე დასწრების ბმული

მე-2 სემინარის ჩანაწერი . 

Geogebra

ტრენინგის თემა: სივრცული ფიგურები,Geogebra classroom

დრო: 11.03.22  20:00

მე-3 შეხვედრა

 

ტრენინგზე ისწავლით:

 1.  GeoGebra classic 5  და. GeoGebra classic 6 ინტერფეისის შედარება
 2. სივრცული ფიგურების აგება შლილებით, კვეთები.: კუბი, მართკუთხა პარალელებიპედი, პირამიდა, ცილინდრი, კონუსი და ბირთვის აგება.
 3. GeoGebra classic 6-ში შექმნილი რესურში მუშაობა GeoGebra classroom.
სემინარზე დასწრების ბმული

Geogebra

ტრენინგის თემა: სტერეომეტრიის საწყისები,Geogebra classroom

დრო: 18.03.22  20:00

მე-4 შეხვედრა

 

ტრენინგზე ისწავლით:

 1.  GeoGebra classic 5  და. GeoGebra classic 6 ინტერფეისის შედარება
 2. წერტილი, წრფე, სიბრტყე, ორწახნაგა კუთხის ხაზოვანი კუთხე, მონაკვეთის გეგმილი სიბრტყეზე.
 3. GeoGebra classic 6-ში შექმნილი რესურში მუშაობა GeoGebra classroom.

Geogebra

ტრენინგის თემა: სტერეომეტრიის საწყისები,Geogebra classroom

დრო: 25.03.22  20:00

მე-5 შეხვედრა

 

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. math.ge – ზე ატვირთული რესურსები და მათი გამოყენება.
 2.  ორწახნაგა კუთხის ხაზოვანი კუთხის აგების ხერხები.
 3. GeoGebra classic 6-ში შექმნილი რესურში მუშაობა GeoGebra classroom.

Geogebra

ტრენინგის თემა: ბრუნვითი სხეულები,Geogebra classroom

დრო: 02.04.22  20:00

მე-6 შეხვედრა

 

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. math.ge – ზე ატვირთული რესურსები და მათი გამოყენება.
 2.  ბრუნვითი სხეულების აგება სვადახვა ხერხით
 3. GeoGebra classic 6-ში  ახალი რესურსის შექმნა და მასში  მუშაობა (GeoGebra classroom).

Geogebra

ტრენინგის თემა: გეომეტრიული გარდაქმნები სივრცეში,Geogebra classroom

დრო: 08.04.22  20:00

მე-7 შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. math.ge – ზე ატვირთული რესურსები და მათი გამოყენება.
 2.  გეომეტრიული გარდაქმნები სივრცეში
 3. GeoGebra classic 6-ში  ახალი რესურსის შექმნა დინსტრუმენტების ზოლის შეცვლა.(GeoGebra classroom).

Geogebra

ტრენინგის თემა:კუბისა და ტეტრაედრის ჩახაზვა  ბირთვში Geogebra classroom

თარიღი: 15.04.22 

დრო:20:00

მე-8 შეხვედრა

 

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. math.ge – ზე ატვირთული რესურსები და მათი გამოყენება.
 2.  გეომეტრიული გარდაქმნები სივრცეში(კითხები წინა შევედრის მაალიდან)
 3. GeoGebra classic 6-ში  კუბის ტეტრაედრის ჩახაზვა  ბირთვში ანიმაციები.(GeoGebra classroom).

Geogebra

ტრენინგის თემა: ცილინდრის შლილის აგება Geogebra classroom

თარიღი: 06.05.22 

დრო:20:00

მე-10 შეხვედრა

 

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. math.ge – ზე ატვირთული რესურსები და მათი გამოყენება.
 2. GeoGebra classic 6-ში  ცილინდრის შლილის აგება  ანიმაციები.(GeoGebra classroom).
geogebra - ს რესურსი

Geogebra

ტრენინგის თემა: ცილინდრის შლილის აგება Geogebra classroom

თარიღი: 29.04.22 

დრო:20:00

მე-9 შეხვედრა

 

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. math.ge – ზე ატვირთული რესურსები და მათი გამოყენება.
 2. GeoGebra classic 6-ში  ცილინდრის შლილის აგება  მე-2 ნაწილი ანიმაციები.(GeoGebra classroom).
geogebra - ს რესურსი