მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში.
 იხილავთ:
  •  მე-11 კლასის  კურიკულუმის  მოკლე ფორმას; 
  •  მე-11 კლასის კურიკულუმის ნიმუშს და  თემატურ მატრიცებს;
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომლებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
შემდეგ კლასებისა და  სამიზნე ცნებების მიხედვით, კომპლექსურ დავალებებს, STEAM ტიპის დავალებებს, დამხმარე ვიდეოებთან და დამატებით რესურსებთან  ერთად.

მოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით ელექტრონულ რესურსებს სხვადასხვა ონლაინ პლათფორმებიდან დაორგანიზებულს მე-11 კლასისთვის.