მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში.
 იხილავთ:
  •  მერვე კლასის  კურიკულუმის  მოკლე ფორმას; 
  •  მერვე კლასის კურიკულუმის ნიმუშს და  თემატურ მატრიცებს;
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომლებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
შემდეგ კლასებისა და  სამიზნე ცნებების მიხედვით, კომპლექსურ დავალებებს, STEAM ტიპის დავალებებს, დამხმარე ვიდეოებთან და დამატებით რესურსებთან  ერთად.

მათემატიკა  VIII კლასი

მოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით ელექტრონულ რესურსებს სხვადასხვა ონლაინ პლათფორმებიდან დაორგანიზებულს მე-8 კლასისთვის.