მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში.
 იხილავთ:
  •  მერვე კლასის  კურიკულუმის  მოკლე ფორმას; 
  •  მერვე კლასის კურიკულუმის ნიმუშს და  თემატურ მატრიცებს;
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომლებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
შემდეგ კლასებისა და  სამიზნე ცნებების მიხედვით, კომპლექსურ დავალებებს, STEAM ტიპის დავალებებს, დამხმარე ვიდეოებთან და დამატებით რესურსებთან  ერთად.

მათემატიკა  VIII კლასი- ონლაინ სახელმძრვანელო

მოცემულ მისამართზე გაეცნობით CK12-ის მიერ შექმნილ დამხმარე რესურსებს,  ელექტრონულ  სახელმძღვანელოს, დალაგებულს ქართული პროგრამის შესაბამისად მე- 8 კლასისთვის. 
თითოეული სასწავლო ერთეული მოიცავს პარაგრაფებს, ახსნით და დავალებებით.