მოცემულ ვიდეოში  ალგებრულად და გეომეტრიულად არის აღწერილი შემოკლებული გამრავლების ფორმულები: ორი რიცხვის ჯამისა და სხვაობის კვადრატები და ორი რიცხვის ჯამისა და სხვაობის ნამრავლი.

ვიდეოში აღწერილია ორი რიცხვის ჯამის კუბი გეომეტრიულად.

 

 

ვიდეო განკუთვნილია მათემატიკის პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის. მასში ამოხსნილია მე-12 კლასის ამოცანა ორწახნაგა კუთხეში ჩახაზულ ბირთვზე – გ. გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილის გრიფირებული სახელმძღვანელოდან.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

გთავაზოვთ ვიდეოს, სადაც დეტალურად არის  წარმოდგენილი კონუსი და მისი შლილი. განხილულია საინტერესო ამოცანა.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

შემოთავაზებული ვიდეო -სასწავლო რესურსი განკუთვნილია მათემატიკის მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის. მასში დეტალურადაა აღწერილი გეომეტრიული აგების ამოცანების არსი და ამოხსნილია 4 უმარტივესი გეომეტრიული აგების ამოცანა დამტკიცებით.

ვიდეო განკუთვნილია მათემატიკის პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის. მასში ამოხსნილია ამოცანა გეომეტრიულ აგებაზე

ვიდეოში განხილულია აგების ამოცანა სამკუთედში პარალელოგრამის ჩახაზვაზე.

ვიდეო განკუთვნილია მათემატიკის პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის.მასში ამოხსნილია მე-11 კლასის ამოცანა ბირთვზე,გ. გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილის გრიფირებული სახელმძღვანელოდან გვ.230 #14
იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ვიდეოში ამოხსნილია სტერეომეტრიის ამოცანა ცილინდრზე და მის შლილზე, რომელიც პროგრამა GEOGEBRA-ს დახმარებით საკმაოდ საინტერესო და თვალსაჩინოა.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

იდეოში აღწერილია ერთ-ერთი საინტერესო ამოცანა ორ წრეწირზე, რომლებიც გარედან ეხება ერთმანეთს და გამახვილებულია ყურადღება აგების პროცესზე.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ვიდეო აღწერს როგორ მუშაობს ტრენაჟორი ,,წერტილის მდებარეობა სივრცეში ტრენაჟორის მოსინჯვისთვის გადადით ბმულზე:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

უჯრებიან დაფაზე განთავსებული მრავალკუთხედის ფართობის გამოთვლა სხადასხვა მეთოდით. განხილულია 2 მეთოდი მოჩარჩოების მეთოდი და პიკ-ის ფორმულა. ტრენაჟორის გამოსაყენებლად მიყევით ლინკს:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ბრტყელი ფიგურების ფართობი – ტრენაჟორის მუშაობის პრინციპი.  ტრენაჟორის მოსინჯვისთვის გადადით ბმულზე:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ამოცანა სამ წრეწირზე რომლებიც გარედან ეხება ერთმანეთს.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

როგორ ჩავხაზოთ წრეწირში ორი ისეთი წრეწირი, რომლებიც გარედან ეხება ერთმანეთს.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ვიდეოინსტრუქცია განკუთვნილია წრფის განტოლების ტრენაჟოროს მუშაობის პრინციპის გასაგებად. ტრენაჟორის მისამართია:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

მოცემულ ვიდეოში გაჩვენებთ ვენის დიაგრამების ტრენაჟორის გამოყენების ხერხებს. ტრენაჟორის გამოყენებისთვის მიყევით ბმულს:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

მოცემულ ვიდეოში გაჩვენებთ წრეწირების აგების ხერხებს, ვიდეო-ინსტრუქციის სახით. 

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი