მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში.
 იხილავთ:
  •  მეცხრე კლასის  კურიკულუმის  მოკლე ფორმას; 
  •  მეცხრე კლასის კურიკულუმის ნიმუშს და  თემატურ მატრიცებს;
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომლებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
შემდეგ კლასებისა და  სამიზნე ცნებების მიხედვით, კომპლექსურ დავალებებს, STEAM ტიპის დავალებებს, დამხმარე ვიდეოებთან და დამატებით რესურსებთან  ერთად.

მათემატიკა  IX კლასი

მოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით ელექტრონულ რესურსებს სხვადასხვა ონლაინ პლათფორმებიდან დაორგანიზებულს მე-9 კლასისთვის.

ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის  ონლაინ სახელმძღვანელოები იხილეთ მოცემულ საქაღალდეში: