მოცემულ გვერდზე იხილავთ სხვადასხვა თემებისთვი დამხმარე რესურსებს, რომელიც  შეგიძლიათ გამოიყენოთ საჭიროებიდან გამომდინარე, თითოეულ რესურსში მოცემოულია:

  1. თეორიის ახსნა – თეორიის ახსნის ნაწილში ასევე ინტეგრირებულია ვიდეო გაკვეთილები და სხვადასხვა თვალსაჩინოებები, ასევე სიმულაციები
  2. განსახილველი მაგალითის ნიმუშები
  3. მრავალფეროვანი აქტივობები
  4. დამატებითი სავარჯიშოები
  5. ტესტი

მათემატიკის გაკვეთილები
მათემატიკის გაკვეთილები
მათემატიკის გაკვეთილები
შეფასება
შეფასება
შეფასება
შეფასება
შეფასება
შეფასება