მოცემულ გვერდზე იხილავთ სხვადასხვა ტიპის შემაჯამებლებს

  1. სადიაგნოსტიკო შემაჯამებლებს, რომელიც სასურველია დააწერინოთ სასაწავლო წლის დასაწყისში და სასწავლო წლის ბოლოს, რათა შეამოწმოთ მოსწავლის პროგრესი
  2. მოკლე სადიაგნოსტიკო შეფასებებს თემების მიხედვით დაორგანიზებულს. სასწავლო ერთეულის დაწყებამდე სასურველია მოსწავლეებს აწერინოთ ე.წ. პრე-ტესტი,  წინა კლასის მასალიდან, შემდეგ კლასის შესაბამისი ტესტი, რათა შეამოწმობთ, აქვს თუ არა მოსწავლეს პროგრესი. 
  3. იხილავთ წინა წლებში TIMSS-ის ტესტური დავალებების ნიმუშებს.  რეკომენდაცია: უმეტესობა მასწავლებელს TIMSS-ის ტესტში მოცემული დავალებები მიაჩნია ძალიან ადვილად, თუმცა წლებმა აჩვენა , რომ მოცემულ დავალებებს მე-4 და მე- 8 კლასის ბოლოს მოსწავლეები 90%-იანი წარმატებით ვერ წერენ, ამიტომ აუცილებელია სასწავლო პროცესში მუდმივად მივაქციოთ ყურეადღება ტიპურ დავალებებსა დაა სავარჯიშოებს. დაყწებული მეორე და მესამე კლასიდან; ( გაითვალისწინეთ წილადები ჩვენთან მე-4 კლასში არ არის, ამიტომ ნუ მისცემთ წილადებს მე- 4 კლასში), სხვადასხვა ფორმულირების მიცემული დავალებები ძალიან მნიშვნელოვანია მათემატიკის სწავლებისას.
  4.  VII-IX კლასებისთვის არის ორი ტიპის სადიაგნოსტიკო ტესტები; სტანდარტული დავალებებით და ტესტი, რომელიც მოიცავს როგორც სტანდარტულ ასევე არასტანდარტულ დავალებებს.

მათემატიკის გაკვეთილები
მათემატიკის გაკვეთილები
მათემატიკის გაკვეთილები
შეფასება
შეფასება
შეფასება
შეფასება
შეფასება
შეფასება