მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში.
 იხილავთ:
  •  მეხუთე კლასის  კურიკულუმის  მოკლე ფორმას; 
  •  მეხუთე კლასის კურიკულუმის ნიმუშს და  თემატურ მატრიცებს;
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომლებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
შემდეგ კლასებისა და  სამიზნე ცნებების მიხედვით, კომპლექსურ დავალებებს, STEAM ტიპის დავალებებს, დამხმარე ვიდეოებთან და დამატებით რესურსებთან  ერთად.

ოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით დამხმარე ელექტრონულ  რესურსებს სხვადასხვა ელექტრონული პლათფორმებიდან დაორგანიზებულს მე-5 კლასისთვის