მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში.
 იხილავთ:
  •  მეშვიდე კლასის  კურიკულუმის  მოკლე ფორმას; 
  •  მეშვიდე კლასის კურიკულუმის ნიმუშს და  თემატურ მატრიცებს;
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომლებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
შემდეგ კლასებისა და  სამიზნე ცნებების მიხედვით, კომპლექსურ დავალებებს, STEAM ტიპის დავალებებს, დამხმარე ვიდეოებთან და დამატებით რესურსებთან  ერთად.

მოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით დამხმარე ელექტრონულ  რესურსებს სხვადასხვა ელექტრონული პლათფორმებიდან დაორგანიზებულს მე-7 კლასისთვის

დამხმარე რესურსები მე - 7 კლასისთვის

VII კლასის სახელმძღვანელო, რომელიც შეესაბამება პროგრამას, ელექტრონული ვერსია

პ.ს. IV თავში არის რამდენიმე დამატებითი გაკვეთილი, წრფეების ურთიერთგანლაგება – ისწავლება მე- 8 კლასში.

VII კლასი, წიგნი თავებად